۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

آشکارساز حرارتی

دتکتور حرارتی
آشکارساز حرارتی (دتکتور حرارتی، ردیاب حرارتی، آشکارساز گرمایی) عموما در مکان هایی استفاده می شود که ممکن است آشکارساز دود دچار اشتباه شود. بخصوص مکان هایی پر از دود یا بخار مثل آشپزخانه و حمام برای این تجهیز بسیار مناسب است.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود