۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات صنعتی صنایع معدنی

تامین تجهیزات صنعتی صنایع معدنی
صنایع معدنی جزو زیربناهای اصلی بسیاری از صنایع مهم در هر کشور هستند. صنایع معدنی به تجهیزات عمومی و تخصصی ویژه خود نیاز دارند که شرکت پترو کالوج بسیاری از این تجهیزات را می تواند در زمان کوتاهی تامین و با قیمت مناسب در اختیار صاحبان صنایع معدنی قرار دهد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود