۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات صنعتی کارخانجات فولاد

تامین مواد اولیه خام و تجهیزات صنعتی کارخانجات فولاد
صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و مادر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تجهیزات مورد نیاز کارخانجات فولاد و زیرشاخه های آن در کیفیت و کمیت نهایی محصول بسیار تاثیرگزار هستند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود