۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

تامین تجهیزات پایپینگ پتروشیمی های نفت و گاز

تامین تجهیزات صنعتی پتروشیمی های نفت و گاز
مجتمع های پتروشیمی دارای واحدهای مختلفی هستند که بسته به نوع کارکرد هر کدام، تجهیزات متنوعی مورد نیاز آنها است.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود