۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

شیر پروانه ای Triple Offset

شیر پروانه ای
شیر پروانه ای نوعی شیر دیسکی دارای حرکت چرخشی به صورت ربع گرد است که برای توقف، تنظیم، شروع و کنترل جریان سیال استفاده می شود. دیسک در شیر پروانه ای معمولا دور یک محور می چرخد و مسیر سیال را مسدود می کند یا...

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود