۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

شیر یکطرفه دیسکی

شیر یکطرفه دیسکی یا چک ولو دیسکی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع شیر یکطرفه دیسکی یا چک ولو دیسکی در انواع جنس ها و انواع برند های مطرح و عضو فهرست بلند وزارت نفت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود