۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

فروش تجهیزات صنعتی پایانه های نفتی

تامین تجهیزات صنعتی پایانه های نفتی
پایانه های نفتی معمولا دارای مخازن متعدد و تانک فارم ها هستند که برای ذخیره و بارگیری مشتقات نفتی مورد استفاده قرار می گیرند. تجهیزت بسیار متنوعی در پایانه های نفتی مورد استفاده قرار می گیرند که پترو کالوج بسیاری از آنها را می تواند تامین کند.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود