۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

فروش گیت ولو موازی

شیر کشویی موازی یا گیت ولو موازی
شیر کشویی یا گیت ولو جز دسته شیر هایی اند که دارای دیک می باشند و توسط دیسک خود جریان را قطع و وصل می کنند. کاریرد شیر کشویی یا گیت ولو برای قطع و وصل جریان می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود