۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

فلنج رینگ جوینت

فلنج
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو فلنج یک دیسک، طوقه یا رینگ است که برای وصل کردن قطعات خط لوله...
فلنج گلودار
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج گلودار از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
فلنج کور
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج کور از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
فلنج اسلیپان
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج اسلیپان از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
فلنج ساکت
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج ساکت از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
فلنج کور عینکی
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج کور عینکی از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو
فلنج اریفیس
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع فلنج اریفیس از برندهای معتبر پذیرفته شده در وندورلیست های صنایع نفت، گاز و نیرو

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود