۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

لوله PSL1

لوله PSL1
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لوله PLS1 بدون درز و درز دار در برند های مختلف عضو وندور لیست وزارت نفت می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود