۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

مشخصات فنی پلاگ ولو

پلاگ ولو - شیر سماوری
پلاگ ولو یا شیر سماوری یک شیر کنترلی بر سر جریان عبوری می باشد. پلاگ ولو به صورت دستی و با یک اهرم که ٩٠ درجه می چرخد باز یا بسته می شود. ‎هنگامی که سرعت در عملکرد مورد نیاز باشد از شیر سماوری استفاده می شود.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود