۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

کک نفتی کلسینه

کک نفتی کلسینه
َشرکت پترو کالوج تامین کننده کک نفتی کلسینه در ترکیبات شیمیایی و سایز های متفاوت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود