۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

PSL2 Pipes

لوله PSL2
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع لوله PSL2 بدون درز و درز دار در برند های مختلف عضو وندور لیست وزارت نفت می باشد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود