۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

شیر یک طرفه با دیسک وارونه

شیر یک طرفه با دیسک وارونه یا چک ولو با دیسک وارونه
شرکت پترو کالوج تامین کننده و ارائه دهنده انواع شیر یک طرفه با دیسک وارونه یا چک ولو با دیسک وارونه در جنس های متفاوت و از برند های معتبر عضو فهرست بلند وزارت نفت می باشد

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود