۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

قیمت بوشن

کوپلینگ ( بوشن ) و هاف کوپلینگ (نیم بوشن )
شرکت پترو کالوج تامین کننده انواع کوپلینگ ساده (بوشن ساده ) و هاف کوپلینگ ساده ( نیم بوشن ساده ) ، بوشن روپیچ توپیچ (کوپلینگ روپیچ توپیچ )، بوشن تبدیل(کوپلینگ تبدیل) و نیم بوشن تبدیل ( هاف کوپلینگ تبدیل) ، بوشن دو سر کوپل تخت(کوپلینگ دو سر کوپل تخت) نیم بوشن دو سر کوپل تخت ( هاف کوپلینگ دو سر کوپ

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود