۰۲۱ ۸۸ ۲۶ ۰۵ ۱۸
89 77 30 87

قیمت شیر کروی

شیر کروی
شیر کروی (شیر گلاب ، شیر گلوب ، شیر بشقابی، شیر بشقابی کروی) شیری است با حرکت خطی که اساسا برای شروع، توقف یا تنظیم جریان استفاده می شود. دیسک در شیر کروی (شیر گلاب ، شیر گلوب ، شیر بشقابی، شیر بشقابی کروی) می تواند کاملا از مقابل سیال کنار برود و یا کاملا مسیر آن را ببندد.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود